Seminari i obuke

Želite da se profesionalno usavršavate?

 

Pametna škola je odabrala obuke koje su napisali ljudi koji vole i dobro poznaju svoj posao:

 

-univerzitetski profesori,
-doktori nauka,
-docenti,
-pedagoški savetnici.

 

Odaberite neku od sledećih obuka :

(kliknite na:     kako bi ste videli detalje)

E PORTFOLIO DIREKTORA ŠKOLE / PREDŠKOLSKE USTANOVE

 

Opis:

Olakšava direktorima pripremu za polaganje ispita za licencu i urađen je u skladu sa:

-Zakonom o osnovama sistema obrazovanja;

-Pravilnikom o samovrednovanju standarda kvaliteta rada ustanove;

-Pravilnikom o samovrednovanju kompetencija direktora ustanove;

 

Oblast na koju se program odnosi:

 

Kompetencija koju predloženi program razvija:

 

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi:

 

Specifični ciljevi programa:

 

Ciljne grupe kojima je program namenjen:

Direktori škola i predškolskih ustanova i oni koji nameravaju da postanu direktori

 

 

 

 

Autori:

-Bojan Grujić , dip. pedagog, Škola kreativnih veština,

-Barbara Ivković

 

Realizatori:

-Bojan Grujić , dip. pedagog, Škola kreativnih veština,

 

 

Trajanje programa:

1 dan (ukupno vreme rada: 8 sati.)

 

 

Predvidjeni broj učesnika:

15

 

Ukupna bruto cena za grupu:

54.000 din

 

Cena po polazniku (pojedinačne prijave):

3.600 din.

 

 

Agenda obuke:

09:00h – 10:30h -Upoznavanje polaznika sa servisom”e-Portfolio direktora škole”

-Zakonski okvir “e-Portfolia direktora“,

-Radna biografija   direktora.

10:30h – 10:45h Pauza, kafa,osveženje
10:45h – 13:15h -Samovrednovanje standarda kvaliteta rada škole iz ugla direktora,

-Plan unapređenja standarda kvaliteta rada škole,

-Samovrednovanje kompetencija direktora škole,

-Lični plan profesionalnog razvoja standarda kompetencija direktora.

13:15h – 14:00h Pauza
14:00h – 15:30h -Nadležnosti direktora ustanove u skladu sa zakonom o osnovama sistema obrazovanja,

-Mišljenja saradnika o radu direktora,

-Postignuća u radu sa učenicima,

-Saradnja sa roditeljima.

15:30h – 15:45h Pauza, kafa,osveženje
15:45h – 17:00h Lična profesionalna filozofija,

Godišnji lični plan stručnog usavršavanja,

Godišnji izveštaj o stručnom usavršavanju i napredovanju,

Stručno usavršavanje 5-to godišnji ciklus u ulozi nastavnika,

Izrada projekta istraživanja radi pripreme ispita za licencu.

PRIMENA INDIVIDUALIZOVANE, PROGRAMIRANE, PROBLEMSKE I EGZEMPLARNE NASTAVE U ŠKOLI

 

Kataloški broj:

552

 

Opis:

Zasnivanje nastave na prosečnom učeniku je velika iluzija, jer takvih učenika nema. Svaki učenik je jedinstven i nema ponovljivih pojedinaca. PRIMENA INDIVIDUALIZOVANE, PROGRAMIRANE, PROBLEMSKE I EGZEMPLARNE NASTAVE je jednodnevni program koji polaznike upoznaje sa prednostima i nedostacima različitih tipova nastave. Pravilnim izborom i kombinovanjem različitih modela dolazi se do jedinstvene nastave i učenja, u kojoj se nastavni zahtevi prilagođavaju individualnim sposobnostima i karakteristikama razvoja svakog učenika.

Seminar nudi mogućnost da proširite Vaša metodička znanja, da nastavu unapredite i učinite je aktivnom. Razrađuje načine planiranja časova, prema uslovima ciljevima i ishodima, kao i prema različitim mogućnostima i sposobnostima učenika. Podstiče da učenike učinite aktivnijim za nove načine sticanja znanja. Kombinovanjem različitih tipova nastave u jednorazrednim i kombinovanim odeljenjima, učenik uči lakše, brže i zanimljivije.

 

Oblast na koju se program odnosi:

opšta pitanja nastave

 

Kompetencija koju predloženi program razvija:

K2 – Kompetencije za poučavanje i učenje

 

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi:

Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti)

 

Specifični ciljevi programa:

Podsticanje i osposobljavanje nastavnika za korišćenje individualizovane, programirane, problemske i egzemplarne nastave, na uvođenje inovacija u obrazovno-vaspitnom radu, na kombinaciju nastavnih sistema ( tipova nastave ). Podsticanje i osposobljavanje nastavnika na kvalitetno upravljanje jednorazrednim i kombinovanim odeljenjem u okviru različitih modela metodičke organizacije časa. Osposobljavanje nastavnika, da pripremi i organizuje nastavu koja podstiče kreativnost učenika i vodi do efikasnijeg učenja.

 

Ciljne grupe kojima je program namenjen:

Nastavnik razredne nastave; Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola; Nastavnik opšteobrazovnih predemta – srednja stručna škola; Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola; Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta; Vaspitač u predškolsoj ustanovi; Vaspitač u domu učenika; Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi; Stručni saradnik u školi; Saradnik (pedagoški andragoški asistent i pomoćni nastavnik);

 

 

Autori:

-Bojan Grujić, dip. pedagog Škola kreativnih veština;

-Marina Pejčinović, master učitelj OŠ ,,Branko Radičević“ Štavalj

 

Realizatori:

-Bojan Grujić,

-Marina Pejčinović,

-Nataša Nikolić,

 

Trajanje programa:

1 dana (ukupno vreme rada: 8 s.)

 

Predvidjeni broj učesnika:

30

 

Ukupna bruto cena za grupu (30 polaznika):

45.000 din

 

Cena po polazniku (pojedinačne prijave):

1.500 din

INKLUZIJA OD TEORIJE DO PRAKSE

Kataloški broj:

199

 

Opis:

Sve je više dece u našem obrazovnom sistemu kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, bilo da je reč o razvojnim i zdravstvenim ili problemima u ponašanju i učenju. U najvećem broju slučaja radi se o obrazovnoj i vaspitoj zapuštenosti.

Na ovom seminaru dobićete konkretne primere dobre inkluzivne prakse i proverena rešenja u radu sa decom kojima je potrebna dodatna podrška. Seminar se bavi pitanja od individualizacije, preko izrade IOP-a 1 i 2, do načina uvođenje roditelja u partnerske odnose sa školom. Kako inkluzivni model približiti praktičnom radu nastavnika? Kako stvoriti podsticajnu sredinu za učenje i razvoj dece? Na sva ta pitanja dobićete odgovore putem ovog seminara.

 

Oblast na koju se program odnosi:

Metodika rada sa decom i učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju ( rad sa decom iz osetljivih grupa, decom sa smetnjama u razvoju, migrantima…)

 

Kompetencija koju predloženi program razvija:

K3 – Kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika

 

 

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi:

Deca učenici kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju

 

Specifični ciljevi programa:

Sticanje i proširivanje znanja o multisistemskom pristupu inkluziji, pravilima i strategijama rada, prema kapacitetima i specifičnostima svakog deteta. Podsticanje interdisiplinarnog pristupa među članovima tima i razvijanje partnerskih odnosa sa porodicom, radi pružanja

optimalne podrške razvoju dece u inkluzivnom okruženju. Ovladavanje različitim modelima i tehnikama rada neophodnim za kreairanje podsticajne klime za učenje, razvoj i napredovanje dece.

 

Ciljne grupe kojima je program namenjen:

Nastavnik razredne nastave; Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola i gimnazija; Nastavnik opšteobrazovnih predemta – srednja stručna škola; Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola; Nastavnik u školi za decu sa smetnjama u razvoju. Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih. Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta; Vaspitač u predškolsoj ustanovi; Vaspitač u domu učenika;

 

 

Autori:

-Bojan Grujić, dip. pedagog, Škola kreativnih veština,

-Slađana Arsić, doktor nauka, Visoko medicinska škola strukovnih studija

 

Realizatori:

-Bojan Grujić,

-Slavica Nikolić.

 

Trajanje programa:

2 dana (ukupno vreme rada: 16 s.)

 

Predvidjeni broj učesnika:

30

 

Ukupna bruto cena za grupu:

60.000 din.

 

Cena po polazniku (pojedinačne prijave):

2.000 din.

OCENjIVANjE U FUNKCIJI EFIKASNE NASTAVE I UČENjA

 

Kataloški broj:

525

 

Opis:

Ne moramo da Vam pričamo koliko je ovaj segment našeg rada bitan, možda i najbitniji. U poslednje vreme, u našem sistemu obrazovanja, sve što radimo sa učenicima svodi se na to koju je ocenu učenik dobio. To je ono što prvo interesuje naše učenike, roditelje pa i naše kolege. Ocena mora biti objektivna i precizna, a da pri tome vodimo računa i o učenicima i o proisima i psihološkom aspektu ocene.

Seminar nam nudi praktična rešenja, kako da se izborimo sa pritiscima i problemima koji izazov ocenjivanja sa sobom nosi. Obuhvata teme: od različitih tehnika ocenjivanja, obrazlaganja ocene, objektivnosti i valjanosti u ocenjivanju o do izrade portfolija učenika.

 

Oblast na koju se program odnosi:

Opšta pitanja nastave.

 

Kompetencija koju predloženi program razvija:

K2 – Kompetencije za poučavanje i učenje

 

 

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi:

Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti)

 

Specifični ciljevi programa:

Razvijanje i unapređivanje pedagoških i didaktičko-metodičkih kompetencija za primenu formativnog ocenjivanja i osposobljavanja učenika za samovrednovanje postignuća. Razvijanje kompetencija korišćenje različitih modela, pristupa i tehnika ocenjivanja, uz uvažavanje individualnih specifičnosti učenika pri ocenjivanju. Razvijanje kompetencija primene različitih modela obrazloženja ocene, u u funkciji ostvarivanja razvojne uloge i unapređivanja motivacije za učenje. Razvijanje kompetencija efikasnog ocenjivanja u skladu sa orjentacijomu ocenjivanju na ishode obrazovnih postignuća. Sticanje znanja i kompetencija o postupku testiranja kao sredstva efikasnog ocenjivanja, kao i sticanje

kompetencija sastavljanja i primene testova znanja u procesu ocenjivanja.

 

Ciljne grupe kojima je program namenjen:

Nastavnik razredne nastave; Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola i gimnazija; Nastavnik opšteobrazovnih predemta – srednja stručna škola; Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola; Nastavnik u školi za decu sa smetnjama u razvoju. Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih. Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta; Vaspitač u predškolsoj ustanovi; Vaspitač u domu učenika; Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi; Stručni saradnik u školi; Saradnik (pedagoški andragoški asistent i pomoćni nastavnik);

 

 

 

 

Autori:

-Radovan Antonijević, Prof. dr, Filozofskog fakulteta u Beogradu;

-Saša Dubljanin, Doc., dr Filozofskog fakulteta u Beogradu

 

Realizatori:

-Radovan Antonijević,

-Nataša Nikolić,

-Saša Dubljanin,

-Mirjana Senić Ružić,

 

Trajanje programa:

1 dan (ukupno vreme rada: 8 sati.)

 

 

Predvidjeni broj učesnika:

30

 

Ukupna bruto cena za grupu:

40.500 din.

 

Cena po polazniku (pojedinačne prijave):

1.350 din.

METODE I OBLICI EFIKASNE NASTAVE I UČENjA

 

Kataloški broj:

483

 

Opis:

Svi mi želimo da se dobro pripremimo za čas, da predvidimo sve što nam je potrebno za realizaciju, da odaberemo odgovarajuće metode i sredstva., ali vrlo često se ta naša želja izjalovi pod uticajem nepredvidljivih okolnosti.

Uz pomoć ovog seminara naučiće te kako da kreirate podsticajnu klimu za učenje i saznavanje u nastavi. Kako da osmišljavate problemski orjentisanu nastava i učenje putem otkrića. O modelima diferenciranog, grupnog i partnerskog rada i koperativnog učenja. Ovaj seminar daje rešenja kako razvijati kompetenciju razumevanja i zaključivanja kod učenika.

 

Oblast na koju se program odnosi:

Opšta pitanja nastave.

 

Kompetencija koju predloženi program razvija:

K2 – Kompetencije za poučavanje i učenje

 

 

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi:

Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti).

 

 

Specifični ciljevi programa:

Osposobljavanje nastavnika za efikasno upravljanje odeljenjem i organizovanje aktivnosti učenja i saznavanja u nastavi. Unapređivanje neophodnih pedagoških i didaktičko – metodičkih kompetencija nastavnika za uvođenje različitih inovativnih pristupa i modela rada u nastavi. Osobobljavanje nastavnika za ovladavanjem različitim oblicima efikasne integracije u nastavi i učenju. Osposobljavanje nastavnika za podršku učenicima u ovladavanju produktivnim i efikasnim modelima učenja. Osposobljavanje nastavnika za otkrivanje uzroka i prevladavanja teškoća u učenju i saznavanju učenika.

 

Ciljne grupe kojima je program namenjen:

Nastavnik razredne nastave; Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola i gimnazija; Nastavnik opšteobrazovnih predemta – srednja stručna škola; Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola; Nastavnik u školi za decu sa smetnjama u razvoju. Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih. Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta; Vaspitač u predškolsoj ustanovi; Vaspitač u domu učenika;

 

 

Autori:

-Radovan Antonijević, Prof. dr, Filozofskog fakulteta u Beogradu;

-Saša Dubljanin, Doc., dr Filozofskog fakulteta u Beogradu

 

Realizatori:

-Radovan Antonijević,

-Nataša Nikolić,

-Saša Dubljanin,

-Mirjana Senić Ružić

 

Trajanje programa:

2 dana (ukupno vreme rada: 16 sati.)

 

 

Predvidjeni broj učesnika:

30

 

Ukupna bruto cena za grupu:

70.500 din.

 

Cena po polazniku (pojedinačne prijave):

2.350 din.

NAGRADA I KAZNA – PEDAGOŠKI IZBOR ILI NUŽNOST

 

Kataloški broj:

41

 

Opis:

Da li želite da idete u korak sa vremenom i lakše izlazite na kraj sa izazovima u učionici, da bolje razumete različitost i decu? Da li zaista želite promenite nešto u svom radu ili ustanovi? NAGRADA I KAZNA je celovit dvodnevni program koji polaznicima omogućava da upoznaju i dožive pristup koji u praksi već duže vreme daje odlične rezultate. Širok spektar obuhvaćenih tema omogućava da svaki polaznik može da otkrije i uzme nešto korisno za sebe – od pedagoško vaspitnih alata, pa do procedura kojima se unapređuju opšte pedagoške kompetencije.

Sve što se programom nudi potiče iz prakse. U pitanju je provereni koncept na koji današnja deca dobro reaguju, a koji u učionicu uvodi ono što svaki prosvetni radnik priželjkuje – rad sa zadovoljstvom. Do sada je ralizovno oko 60 obuka koje su polaznici ocenili kao veoma korisne i primenljive u praksi. Evo jednog komentara nakon obuke (škola u Žiči): “… Obuka nije preterano opterećena teorijskim već proverenim iskustvenim znanjima. Vrlo koristan, upotrebljiv seminar. Retkost u dosadašnjem iskustvu pohađanja seminara…”

 

Oblast na koju se program odnosi:

Vaspitni rad

 

Kompetencija koju predloženi program razvija:

K3 – Kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika

 

 

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi:

Jačanje vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja.

 

Specifični ciljevi programa:

Edukacija polaznika o aktuelnim pitanjima školskog vaspitanja i metodama vaspitnog rada. Obuka polaznika koja obuhvata: – jačanje vaspitnih kompetencija nastavnika i ustanove, – osnaživanje za uspostavljanje kvalitetnije vaspitno-socijalne i radne klime u odeljenju, – podizanje nivoa motivacije za sprovođenje demokratskih procedura u odeljenskim kolektivima, – osposobljavanje za pripremu, izradu i

upotrebu vaspitnih alata, “Učeničkog dnevnika” i “Odeljenskog sporazuma”, – ovladavanje inovativnom metodologijom upravljanja odeljenjem zasnovanom na saradnji na relaciji: nastavnik – učenici – roditelji – osnaživanje za afirmaciju različitosti, – edukaciju o metodama i značaju adekvatnog reagovanja na najčešće vaspitne izazove.

 

 

Ciljne grupe kojima je program namenjen:

Nastavnik razredne nastave; Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola; Nastavnik opšteobrazovnih predemta – srednja stručna škola; Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola; Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta; Vaspitač u predškolsoj ustanovi; Vaspitač u domu učenika; Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi; Stručni saradnik u školi; Saradnik (pedagoški andragoški asistent i pomoćni nastavnik);

 

 

 

 

Autori:

Momčilo Stepanović, pedagoški savetnik;

Vesna Petrović, samostalni pedagoški savetnik

 

Realizatori:

Momčilo Stepanović,

Vesna Petrović,

Nevena Lukić,

Tanja Vitas,

Slađana Obradović,

Stefan Stepanović,

Jasmina Petrović

 

Trajanje programa:

2 dana (ukupno vreme rada: 16 sati.)

 

 

Predvidjeni broj učesnika:

30

 

Ukupna bruto cena za grupu:

73.500 din.

 

Cena po polazniku (pojedinačne prijave):

2.950 din.

UMETNOST VASPITANjA – KLjUČ USPEHA U OBRAZOVANjU I SARADNjI SA RODITELjIMA

 

Kataloški broj:

152

 

Opis:

MOTO: Važno je da deca budu dobri đaci, ali je još važnije da budu dobri ljudi!

Da li u radu sa decom nailazite na teškoće vaspitne prirode? Da li Vam je teško da razumete današnju decu? Da li ste sigurni koji stav treba da zauzmete kada se pojave problemi vaspitne prirode?

Program UMETNOST VASPITANjA ima za cilj da ukaže šta možemo da uradimo na planu ŠKOLSKOG VASPITANjA, kao i da pruži podršku u rešavanju vaspitnih izazova. Polazište je da bez kvalitetnog vaspitanja nema ni kvalitetnog obrazovanja. Program je plod višedecenijskih nastojanja da se školskom vaspitanju posveti dužna pažnja – u skladu sa značajem – da u školama ne vaspitava kako ko zna i ume. Usmeren na prevenciju vaspitnih teškoća. To je oblast koju je i MPNTR prepoznalo i u kojoj nas očekuju novine.

 

Oblast na koju se program odnosi:

Vaspitni rad, Kompetencija koju predloženi program razvija: kompetencije za komunikaciju i saradnju Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi: Jačanje vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja

 

Kompetencija koju predloženi program razvija:

 

 

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi:

Program UMETNOST VASPITANjA nudi polaznicima savremen koncept koji unapređuje vaspitne kompetencije i postavlja granice u smislu šta jeste i nije u (vaspitnoj) nadležnosti nastavnika. Ako se na nivou ustanove opredelite za ovaj program, možete očekivati da ćemo definisati vaspitne nadležnosti, jake i slabe strane vaspitne klime i strategiju za njeno unapređivanje.

 

 

Specifični ciljevi programa:

Unapređivanje vaspitnih funkcija vaspitno-obrazovnih ustanova. Unapređivanje kompetencija polaznika za ostvarivanje vaspitnih zadataka u nastavi. Edukacija polaznika o mestu, ulozi i značaju školskog i “institucionalnog” vaspitanja sa osvrtom na značaj moralnog vaspitanja. Upoznavanje polaznika sa najčešćim stereotipima i zabludama u vaspitanju. Osnaživanje polaznika za prepoznavanje različitih vaspinih stilova koji se ispoljavaju kod dece/učenika i za adekvatno reagovanje na iste. Obuka i uvežbavanje polaznika u

primeni novih strategija i metoda u vaspitanju i u saradnji sa roditeljima. Motivacija polaznika za primenu vaspittnih metoda i tehnika koje doprinose razvoju moralno i vaspitno poželjnih osobina ličnosti kod dece/učenika.

 

Ciljne grupe kojima je program namenjen:

 

 

Autori:

Docent, doktor nauka filozofije Aleksandar Stevanović , „Tehnoart Beograd“, Pravni fakultet Novi Sad Diplomirani učitelj – master Momčilo Stepanović , OŠ “Banović Strahinja” Beograd

 

Realizatori:

dr Aleksandar Stevanović,

Momčilo Stepanović,

Tanja Vitas,

Sanela Krstić,

Marijana Tešić

 

Trajanje programa:

1 dan (ukupno vreme rada: 8sati.)

 

 

Predvidjeni broj učesnika:

30

 

Ukupna bruto cena za grupu:

47.000 din. (sa grupnim popustom)

 

Cena po polazniku (pojedinačne prijave):

2.050 din.

DAROVITO DETE U RAZREDU – OD SKRIVENOG TALENTA DO IOP-a 3

 

Kataloški broj:

193

 

Opis:

Da li se darovitost uvek lako prepoznaje? Da li se darovitoj deci posvećuje dovoljno pažnje? Naš odgovor je “NE”!

“Darovito dete” je program koji podržava Mensa Srbije. Polaznike obučavamo za prepoznavanje poptencijalne darovitosti i pružanje podrške darovitoj deci. Istraživanja govore da samo 15 % darovitih ostvari uspeh srazmeran sposobnostima. Zato ovim programom želimo da omogućimo da što veći broj dece dobije priliku da “upotrebi” i unapredi svoje sposobnosti.

Među brojnim pitanjima kojima se program bavi su: Zašto je borba za darovite – borba za bolju budućnost? Da li su darovita deca – deca sa posebnim potrebama? Šta je darovitost, a šta talenat? Sa kojim teškoćama se susreću darovita deca? Kako daroviti prolaze u školi? Kako se kreira IOP-3? Kako razumeti darovite? Šta je to prikrivena darovitost i “dvostruka dijagnoza”? i dr. Svrha obuke je da se polaznici motivišu, osnaže i obuče za prepoznavanje i identifikaciju darovite dece; da upoznaju instrumente za dokazivanje darovitosti; da upoznaju prednost i efekte upotrebe IOP-a 3; da se edukuju i motivišu za pružanje podrške.

 

 

Oblast na koju se program odnosi:

Deca/učenici kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju

 

Kompetencija koju predloženi program razvija:

K3 – Kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika

 

 

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi:

Metodika rada sa decom/učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška (rad sa decom iz osetljivih grupa, decom sa smetnjama u razvoju, migrantima…)

 

Specifični ciljevi programa:

Edukacija polaznika koja podrazumeva saznanja iz sledećih oblasti:

– šta je pokazalo istraživanje o strukturi školskih postignuća članova Mense Srbije,

– sa kojim izazovima se suočavaju darovita deca u školskom sistemu,

– kako prepoznati darovitost i koje su primarne i sekundarne dobiti,

– značaju podrške darovitima,

– šta je bio motiv za IOP 3 koji je rezultirao prvim mestom na regionalnom takmičenju mladih talenata iz matematike. Obuka polaznika za: – prepoznavanje elemenata darovitosti,

– pronalaženje i upotrebu instrumenata za dokazivanje darovitosti,

– izradu pedagoškog profila za darovite,

– izradu IOP-a 3,

– pružanje podrške darovitoj deci.

 

Ciljne grupe kojima je program namenjen:

Nastavnik razredne nastave; Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola; Nastavnik stručnog predmeta u usnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke baletske likovne); Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta; Stručni saradnik;

 

 

 

 

Autori:

Momčilo Stepanović, član Mense Srbije, pedagoški savetnik,

Vesna Petrović, samostalni pedagoški savetnik

 

 

Realizatori:

Momčilo Stepanović, član Mense Srbije, pedagoški savetnik,

Vesna Petrović, samostalni pedagoški savetnik

 

Trajanje programa:

1 dan (ukupno vreme rada: 8sati.)

 

 

Predvidjeni broj učesnika:

30

 

Ukupna bruto cena za grupu:

52.500 din. (sa grupnim popustom)

 

Cena po polazniku (pojedinačne prijave):

2.150 din.

OTVORENA UČIONICA

 

Kataloški broj:

651

 

Opis:

„Otvorena učionica“ je program koji razvija kompetencije za projektnu i ambijentalnu nastavu. U potpunosti pokriva zahteve novog plana i programa . Kroz primere i modele projekata uvodi polaznike u planiranje, realizaciju i evaluaciju projektne nastave. Nudi pristup kojim se vrata učionice otvaraju za saradnju sa roditeljima i lokalnom sredinom pri čemu se stvara podsticajna atmosfera za učenje i rad.

Svrha obuke je da polaznici budu spremni za primenu projektne i ambijentalne nastave u svom okruženju.

 

Oblast na koju se program odnosi:

Opšta pitanja nastave

 

Kompetencija koju predloženi program razvija:

Kompetencije za komunikaciju i saradnju

 

 

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi:

Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti)

 

 

Specifični ciljevi programa:

– Unapređivanje znanja polaznika o značaju timskog planiranja i programiranja obrazovno

– vaspitnog procesa.

– Podsticanje timskog rada nastavnika i primene interdisciplinarnog tematskog planiranja kroz primenu različitih strategija nastave;

– Osnaživanje i obuka nastavnika za kreiranje podsticajne sredine za učenje prepoznavanjem i primenom odgovarajućih ambijentalnih učionica;

– Razvijanje kompetencija nastavnika za podršku razvoju kritičkog mišljenja kod učenika kroz saradnju sa partnerima iz lokalne sredine i roditeljima;

– Jačanje profesionalnih kompetencija nastavnika za organizaciju inovacija u nastavi i jačanje kompetencija za komunikaciju i saradnju;

– Korišćenje potencijala roditelja i lokalne sredine u realizaciji ciljeva i zadataka vaspitanja.

 

Ciljne grupe kojima je program namenjen:

 

Nastavnik razredne nastave ; Nastavnik predmetne nastave-  osnovna škola; Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta;

 

 

 

Autori:

-Doktor pedagoških nauka Goran Vilotijević, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače,

-Profesor razredne nastave, pedagoški savetnik Daniela Vilotijević, OŠ „ Banović Strahinja“

-Profesor razredne nastave, pedagoški savetnik Tanja Vitas, OŠ „Banović Strahinja“

 

Realizatori:

Goran Vilotijević,

Daniela Vilotijević,

Tanja Vitas

 

Trajanje programa:

1 dan (ukupno vreme rada: 8sati.)

 

 

Predvidjeni broj učesnika:

30

 

Ukupna bruto cena za grupu:

57.000 din.

 

Cena po polazniku (pojedinačne prijave):

1.950 din.

CELODNEVNA NASTAVA U ŠKOLI I REALIZACIJA EKOLOŠKIH AKTIVNOSTI

 

Kataloški broj:

403

 

Opis:

Program “Celodnevna nastava u školi i realizacija ekoloških aktivnosti” bavi se mogućnostima planiranja celodnevne nastave u školi i upoznavanjem nastavnike sa ekološkim sadržajima koji se mogu koristiti u celodnevnoj nastavi. Na kraju seminara škola dobija gotov plan i program rada u celodnevnoj nastavi.

 

Oblast na koju se program odnosi:

Opšta pitanja nastave.

 

Kompetencija koju predloženi program razvija:

Za užu stručnu oblast.

 

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi:

Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti)

 

Specifični ciljevi programa:

Osposobljavanje za primenu principa na kojima se zasniva rad celodnevne nastave . Osposobljavanje za planiranje i organizovanje celodnevne nastave . Osposobljavanje za realizaciju nastave i svih predviđenih aktivnosti. Osposobljavanje nastavnog kadra za primenu modela horizontalne edukaciju (učenja) u funkciji profesionalnog razvoja zaposlenih. Upoznavanje nastavnika sa ekološkim sadržajima koje mogu primenjivati u celodnevnoj nastavi; Razvijanje osetljivosti nastavnika prema problemima životne sredine.

 

Ciljne grupe kojima je program namenjen:

Nastavnik razredne nastave; Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola; Nastavnik opšteobrazovnih predemta – srednja stručna škola. Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola; Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta;

 

 

 

 

Autori:

-Ljiljana Đurović, doktor didaktičko-metodičkih nauka , OŠ „Momčilo Nastasijević“, Gornji Milanovac; -Jelena Nedeljković, profesor razredne nastave, OŠ “Momčilo Nastasijević

-Dragana Nikitović, profesor razredne nastave, OŠ “Momčilo Nastasijević Gornji Milanovac;

 

Realizatori:

-Ljiljana Đurović,

–Jelena Nedeljković,

-Dragana Nikitović

 

Trajanje programa:

1 dan (ukupno vreme rada: 8sati.)

 

 

Predvidjeni broj učesnika:

30

 

Ukupna bruto cena za grupu:

39.000 din.

 

Cena po polazniku (pojedinačne prijave):

1.300 din.

Konsultujte nas u vezi izbora obuke:

 

Niste pronašli obuku na našem sajtu koja Vam je potrebna ?

Dvoumite se oko izbora obuke ?

Napišite nam šta Vam treba i dobićete besplatan savet  u najkraćem roku:

Unesite ime škole ili vrtića.