Bezbednost zdravlja na radu u školama i vrtićima

Za bezbednost i zdravlje na radu se obično setimo onda kada dodje do povreda, profesionalnog oboljenja, negativnog rešenja inspekcije ili tužbe. Tada je potrebno pronaći krivca i to je po pravilu direktor škole kao odgovorno lice u pravnom licu.

Pobrojali smo potrebnu dokumentaciju koju je škola ili vrtić obavezna da poseduje, naveli smo zaduženja lica za bezbednost, nastavnika i učenika i definisali odgovornost svih učesnika sa ciljem obezbedjivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri smanjuje rizik od povreda na radu i profesionalnih oboljenja u vezi sa radom učenika i svih zaposlenih u školi ili vrtiću.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu jeste lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac pismenim aktom odredi za obavljanje tih poslova.

Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu škola/vrtić može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu.

Dakle škola ili vrtić može angažovati firmu koja će se baviti ovim poslom ili poslati svog zaposlenog koji će proći obuku, položiti ispit i dobiti licencu. Ako ste zainteresovani za obuku Vašeg zaposlenog kontaktirajte nas. Na ovaj način ćete uštedeti fiksne mesečne troškove koje bi ste imali u slučaju da angažujete firmu.

Najznačajnije obaveze Lice za bezbednost i zdravlje na radu su: obuka za bezbedan rad  novoprimljenih radnika, periodična obuka svih zapošljenih,, obuka učenika koji imaju nastavu u radionicama, praktičnu nastavu u firmama ili su u dualnom obrazovanju, izrada uputstva za opremu i mašine koje se koriste u obrazovanju i propisivanje odgovarajuće zaštitne opreme za nastavnike i učenike. U slučaju da se desi povreda lica u školi/vrtiću a da to lice nije prošlo obuku za bezbedan rad škola, nije imalo odgovarajuću opremu, škola i direktor će biti u velikom problemu.

Povrede zaposlenih i učenika u školi koje nisu vezane za rad pokriva osiguranje zaposlenih i učenika.

Poslovi koje treba da obavlja Lice za bezbednost i zdravlje na radu (13 stavki) na osnovu člana 40  zakona o bezbednosti i zdravlju na radu:

 • Sprovodi postupak procene rizika: misli se na akt o proceni rizika koji se odnosi na radna mesta.  Izradjuje ga firma koja ima odgovarajuću licencu i posebno se naplaćuje. Procenjuju se opasnosti i štetnosti za svako radno mesto. Npr. procena rizika kod nastavnika praktične nastave, nastavnika teorije i direktora biće različita. Kod nastavnika praktične nastave koji radi na strugu ili glodalici postoji opasnost od rotirajućih i pokretnih delova. Opasnost od klizanja i spoticanja.  Direktor ima potpuno drugačiju procenu rizika. Najveća opasnost je da ne previdi neki zakonski akt i napravi prekršaj ili krivično delo. Uticaj stresa, produženo radno vreme su drugi tipovi rizika. Direktor je podložniji profesionalnim oboljenjima dok je kod  nastavnika praktične nastave veći rizik od povredjivanja. Pored povreda na radu postoje i profesionalna oboljenja. Na osnovu procene rizika opasniji je posao direktora od posla metalostrugara.  Cena izrade ovakvog dokumenta varira i kreće se od 30.000 din. pa naviše.
 • Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu: Propisuje zaštitnu opremu  za učenike koji imaju praktičnu nastavu u školi i van škole,  kao i za nastavnike praktične nastave.. Takodje stalno proverava upotrebu zaštitne opreme. O tome vdi zapisnik i obaveštava direktora. Npr. postoje 14 vrsta rukavica, postoje zaštitne cipele sa metalnom kapicom, bez metalne kapice, sa i bez rebrastog djona, duboke ili plitke, zaštitne jakne sa i bez postave, kecelje za varioce, kecelje za kuvare, prsluk visoke vidljivosti koji nose učenici na praktičnoj nsatavi van škole. Lice za bezbednost i zdravlje na radu prisustvuje zajedno sa magacionerom zaduživanju  ličnih  zaštitnih sredstava uz potpisivanje lica koja preuzimaju opremu. Čuva zapisnik i fakture zaštitne opreme. Opremu mogu da obezbedjuju sami učenici. Za svako zaštitno sredstvo postoji rok trajanja sa kojim treba da se upozna onaj ko ga zadužuje. Zaštitna oprema ne sme da se iznosi van škole i koristi u druge namene. U slučaju povrede lice može da tuži školu ili direktora da nije imalo lična zaštitna sredstva.
 • Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada: postavljaju se odgovarajuća uputsva na srpskom na vidljivom mestu pored mašina ili druge opreme. Lice za bezbedost i zdravlje na radu treba da obezbedi da svaki zaposleni i svaki učenik  koji dolazi u kontakt sa opremom ili mašinom potpiše da je pročitao  uputstvo svake mašine na kojoj radi.
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline: ispituje se mikroklima, osvetljenje, nivo buke, brzina strujanja vazduha… Ova usluga se dodatno naplaćuje i vrše je ovlašćene licencirane ustanove.
 • Organizuje preventivne i periodične preglede i proveru opreme za rad: Svaka mašina koja se kupi mora da ima uputsvo za rad na srpskom. Nakon postavljanja mašine vrši se preventivni tj. prvi  pregled mašine od strane ovlašćenih ustanova. Ako se promeni pozicija mašine u školi mora da se nanovo pregledana od strane ovlašćenih ustanova. Pojedine mašine se pregledavaju samo jednom a pojedine periodično npr. na tri godine.  Ovi podaci za svaku mašinu se nalaze u aktu o proceni rizika. Posebno su opasne prese, makaze, dizalice… Cene po ispitivanju mašine se kreću od 3000 din pa naviše u zavisnosti od tipa mašine: npr cena za ispitivanje viljuškara, struga i glodalice se razlikuju. Skupljaju se tri ponude i bira najpovoljnija.
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom: Lice za bezbednost i zdravlje na radu obaveštava direktora koja mesta su sa povećanim rizikom od povrede ili od profesionalnog oboljenja i predlaže šta  preduzeti kako bi se smanjio rizik. Predlozi se dostavljaju direktoru u pisanoj formi.
 • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca: Lice za bezbednost i zdravlje na radu  redovno prati realizaciju praktične nastave u školi,  praktične nastave van škole, realizaciju dualne nastave u firmama, nastave fizičkog vaspitanja i  pisano izveštava direktora. Redovno prati i ostale promene: promene radnih mesta, sklapaju se ugovori o delu, nova zapošljavanja, škola nabavlja novu opremu, menjaju se i drugii uslovi koji utiču na bezbednost i zdravlje na radu.
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje: Čim se desi povreda na radu Lice za bezbednost i zdravlje na radu treba da preduzme propisane aktivnosti i izmeni akt o proceni rizika.
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad: Obuka za bezbedan i zdrav rad svih zapošljenih se vrši periodično na 3 godine. Obuka se realizuje i po potrebi u slučaju promene radnog mesta ili novog zapošljavanja. Obuku treba da prodju i učenici koji rade u radionici, imaju praksu u firmama ili su u dualnom obrazovanju. Za svaki smer u školi lice za bezbednost zdravlja na radu treba da napravi poseban program obuke na osnovu kojih će kasnije održati obuku. Nije isto da li je djak saobraćajne, mašinske ili elektro struke.  Obuku treba da održi lice za bezbednost zdravlja na radu na nekom od uvodnih časova za svaki konkretan predmet za koji se proceni da je takva obuka neophodna. Pre početka školske godine treba definisati koji nastavnici relizuju parktičnu nastavu u kojim firmama. Lice za bezbednost zdravlja na radu treba da pripremi ugovore sa svim firmama u kojima djaci izvode praktičnu nastavu van škole. U ugovoru se specificira da je lice za bezbednost zdravlja na radu dužno da napravi program obuke i po tom programu realizuje obuku obuku učenika i nastavnika. Pre realizacije nastave lice za bezbednost zdravlja na radu treba da poseti firmu, upozna se sa uredjajima na kojima će učenici da rade, uslovima rada i napravi program obuke za učenike i nastavnike koji ih vode. Lice za bezbednost treba da propiše i zaštitnu opremu za učenike i nastavnike. Pre odlaska u firmu nastavnik i učenici treba da prodju obuku i o tome da se napravi zapisnik.. Djaci treba da prodju obuku, nose zaštitnu opremu i prsluke sa obeležjem škole. O sprovedenim obukama  Lice za bezbednost i zdravlje na radu sačinjava pisani izveštaj i predaje ga direktoru. Lice za bezbednost zdravlja na  radu treba da vrši stalne posete časovima u školi i van škole i kontroliše primenu uputstva, korišćenje zaštitne opreme o čemu pisano izveštava direktora.
 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu: Lice za bezbednost zdravlja na radu treba da obidje školu i radionicu, odredi koje učila i mašine treba da imaju uputsvo za upotrebu. Svaka mašina u školi ili vrtiću treba da ima uputsvo za bezbedan i zdrav rad. Sva lica koja imaju kontakt sa mašinom i drugom opremom treba da potpišu da su upoznata sa uputstvom, učenici kao i nastavnici.. Svaka mašina koja se kupi mora da ima uputsvo na srpskom. Lice za bezbednost i zdravlje na radu sačinjava pisani izveštaj o tome i predaje ga direktoru.
 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (učestvovanje medicine rada u izradi akta o proceni rizika, organizovanje lekarskih pregleda zaposlenih na terenu, organizovanje obuke prve pomoći). Organizuje perodične lekarske preglede za sve zaposlene. Analizira  stanje zdravlje ljudi. Procenjuje koji pregledi su neophodni ( oftamološki pregled, kardio, psihijatrijski pregled…) Okvirna cena je oko 4000 din po zapošljenom. Organizuje obuke prve pomoći za nastavnike i učenike.
 • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca: Što se tiče evidencije postoje 14 različitih evidencionih obrazaca. Škole su dužne da imaju neke od njih: obuka zapošljenih , liste za opremu, sredstva lične zaštite, lista za povrede, zaduženje zaštitnih i ličnih sredstava, pregled opreme, profesionalna oboljenja, uslovi klime, evidencija čišćenja i pranja poslovnih prostorija… Stalno treba vršiti uskladjivanja sa zakonom.
 • Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog: u koliko je zaposlenom ili  učeniku ugrožen život zbog ne sprovodjenja mera bezbednosti i zdravlja na radu lice  može da napusti radno mesto bez konsekvenci.

Cena: Firme obično naplaćuju od 3.000 din do 8.000 din na mesečnom nivou. Obuku za svakog zaposlenog obično dodatno naplaćuju od 200 din do 300 din. Možete da tražite da obuke budu besplatne ako ste angažovali firmu kojoj plaćate na mesečnom nivou. Ako želite izbeći sve ove troškove naš savet je da jedna osoba koja je zapošljena u školi položi i dobije licencu za lice za bezbednost i zdravlje na radu. Obuka za zaposlenog košta 30.000 din. Kontakirajte nas ako želite da Vaš zaposleni prodje obuku i time izbegnete mesečne troškove koje bi ste imali ako angažujete firmu.

Zakoni koji se odnose na ovu oblast: Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

Kaznene odredbe: Inspekcija za bezbednost i zdravlje na radu popunjava ček liste i obično se sve završava na naloženim merama u slučaju da se nije desio problem. Posebno su velike kazne ako dodje do povrede lica, zapošljenog ili učenika, koje nije prošlo obuku za bezbedan i zdrav rad , nije imalo zaštitnu opremu ili se povredilo na mašini ili opremi koja nije imala uputsvo za bezbedan rad. Tada to lice može i da tuži školu/vrtić. To je razlog zbog čega direktor treba da stalno proverava rad  lica zaduženo za bezbednost i da traži periodične  pisane izveštaje.

Redovno servisiranje protivpožarnih aparata i hidranata, kontrolisanje električne instalacije i gromobranske instalacije, sistema za dojavu požara, panik rasveta i putevi evakuacije predstavljaju  najniži nivo zaštite.

Elektroinstalacije se ispituju na 3 godine od ovlašćenih firmi. Cena zavisi od veličini škole I brojem utičnica. Škola dobija stručni nalaz koji važi 3 godina.

Ispitivanje gromobranske instalacije se takodje periodično ispituje. Period ispitivanja iznosi od 2 do 4 godine i precizno je je definisan u projektu gromobranskih instalacija i zavisi od nivoa zaštite. Cena zavisi od broja mernih mesta i kreće se od 20.000 din. do 30.000. din.

Najčešće ista firma ima licencu za ispitivanje elektroinstalacije i gromobranske instalacije pa na ovaj način možete da ostvarite popust. Cena oba ispitivanja se kreće oko 60.000 din.

Panik rasveta se takodje periodično kontroliše interno kao i preko licencirane firme. Interna kontrola se kontroliše na 2 meseca i konstantuje zapisnikom. Licencirana firma vrši ispitivanje na godinu dana.

 

Škola ili vrtić treba da sklopi ugovor sa firmom koja je licencirana za ove poslove.

Potebna dokumentacija:

2.1.Pravila zaštite od požara: su u obavezi da imaju manje škole i vrtići koji pripadaju trećoj kategoriji ugroženosti (imaju manje od 200 učenika).

Školi je takodje neophodan : Program obuke zapošljenih, po kome se vrši obuka zapošljenih.

Ako je škola u trećoj kategoriji mora da ima jedno lice  sa posebnim stručnim ispitom iz oblasti protivpožarne zaštite.

 

Većina škola i vrtića je obavezna da ima Plan zaštite od požara.

2.2.Plan zaštite od požara su obavezni da imaju subjekti razvrstani u prvu i drugu kategoriju (škole i vrtići sa preko 200 učenika) ugroženosti od požara koji sadrži:

 • prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;
 • procenu ugroženosti od požara;
 • organizaciju zaštite od požara;
 • predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;
 • proračun potrebnih finansijskih sredstava;
 • propisane proračunske i grafičke priloge.

U Planu zaštite od požara definiše pored navedenih bliže se prikazuju i podaci o broju vatrogasaca, tehničkoj opremljenosti i obučenosti vatrogasne jedinice, odnosno organizaciji preventivnih mera zaštite od požara, stalnog dežurstva i podaci o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje zaštite od požara,takodje definiše se koliko lica sa licencom škola treba da ima.

Školi je takodje neophodan : Program obuke zapošljenih, po kome se vrši obuka zapošljenih. Program usvaja Ministarstvo, sektor za vanredne situacije a piše ga lice odgovorno za zaštitu od požara.

Ako je škola u drugoj kategoriji mora da ima  tri lica  sa posebnim stručnim ispitom iz oblasti protivpožarne zaštite.  Ta tri lica čine  protivpožarnu. Škola može angažovati firmu ili  zaposleni školi mogu proći našu obuku i položiti za odgovarajuće licence. Ovakve obuke za polaganje stručnog ispita za zaštitu od požara možemo da Vam pružimo. U tom slučaju ne morate angažovati firmu i imati mesečne troškove.

 

U zavisnosti koji sistem se propiše kroz dokumenat: Plan zaštite od požara , školi mogu biti  dovoljni samo aparati za gašenje požara i hidrantska mreža ili može da bude propisana i ugradnja  sistema sa javljačima i protiv požarnom centralom.

Planom zaštite od požara mogu da se definišu stavke tako da škola može imati dodatne troškove: protivpožarna vrata, obojena bojom za sporo gorenje, protipožarne stepenice …

Na Plan zaštite od požara pribavlja se saglasnost Ministarstva

Škola treba da uradi sledeće:

 • Da uputi zahtev za kategorizacijom MUP-u,  sektoru za vanredne situacije. Može da traje dugo. Mup treba da izvrši kategorizaciju škole ili vrtića. Zahtev je za školu besplatan.
 • Na osnovu kategorizacije škola treba da sklopi ugovor sa licenciranom firmom koja izradjuje: Plan zaštite od požara (druga kategorija) ili Pravila zaštite od požara (treća kategorija)
 • Sektor za vanredne situacije u gradu treba da usvoji plan protivpožarne zaštite tj. Daje saglasnost.

 

Cena: Zavisi od veličine i tipa škole i  kreće  se u rasponu od 200.000 din. do 400.000 din.

 

Mere koje se nalaze u dokumentaciji mogu da opterete škole , da se naloži ugradnja protivpožarnih vrata, protivpožarnog sistema dojave u celoj školi. Tada škola ima osnova da traži sredstva od Opštine za kupovinu potrebne opreme.

 

Zakoni koji se odnose na ovu oblast:

 • Zakon o zaštiti od požara
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od požara autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju

 

Firme koje mogu da napišu ove dokumente moraju da ispune stroge uslove: imaju 4 zaposlena u stalnom radnom odnosu (mašinski inženjer sa A licencom, elektro inženjer sa B licencom, diplomiranog pravnika sa stručnim ispitom,  lice sa srednjom školom i stručnim ispitom, može da radi najviše sa 10 firmi), pa je najbolje da škola/vrtić pre sklapanja ugovora pažljivo proveri ispunjenost uslova.

Kaznene odredbe: Inspekcija kontroliše redovnost servisiranja protivpožarnih aparata i hidranata, proveravaju kategoriju zaštite i u zavisnosti od kategorije traže: Pravila zaštite od požara ili Plan zaštite od požara. Proverava status objekta: da li škola ima glavni projekat, gradjevinsku i upotrebnu dozvolu. Traži glavni projekat zaštite od požara koji je deo gradjevinskog projekta i obezbedjuje sve zakonske obaveze o zaštiti od požara, a ujedno predstavlja kontrolu prilikom gradnje objekata. Inspekcija takodje proverava da li škola ili vrtić ima lice sa licencom za zaštitu od požara. Proveravaju ispitanost elektro instalacija i gromobranskih instalacija. Najčešće inspekcije daju nalog za pribavljanje potrebne dokumentacije. Škola treba redovno da servisira protiv požarne aparate i hidrante i da pribavi potrebnu dokumentaciju jer na taj način skida odgovornost u slučaju da se desi požar.

Najniži nivo prevencije vanrednih situacija je posedovanje  sredstava za kolektivnu zaštitu, prvu pomoć, nosila, lopate, pijuci…

Škole i vrtići moraju da imaju dva dokumenta:

 • Procena rizika od elementarnih nepogoda i katastrofa
 • Plan zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa

Procena rizika od elementarnih nepogoda i katastrofa radi licencirana firma.

U ovom slučaju nema kategorizacije već su sve škole i vrtići dužni da imaju ova dva dokumenta. Nakon što firma sa odgovarajućom licencom izradi dokumat: Procena rizika od elementarnih nepogoda i katastrofa, predaje ge MUP-u, sektoru za vanredne situacije u gradu u kome se nalazi škola ili vrtić. (Izradjuje se i uskladjuje na osnovu plana Republike, a zatim na osnovu generalnog plana Opštine) Nakon dobijene saglasnosti na dokumenat: Procene rizika od elementarnih nepogoda i katastrofa , licencirana firma izradjuje sledeći dokumenat: Plan zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa. Dokumenti treba da sadrže i deo koji se odnosi na Covid 19. I plan zaštite I spasavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa se takodje šalje u MUP, sector za vanredne situacije na dobijanje saglasnosti.

Obično jedna firma izradjuje oba dokumenta.

Kada su u pitanju vanredne situacije, školi nije potrebno posebno lice sa položenom ispitom iz protiv požarne zaštite tj. licencom.

 

 

3.1. Procena rizika od elementarnih nepogoda i katastrofa:

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Procena ima za cilj da se na osnovu nje prepoznaju, definišu i analiziraju sva pitanja u vezi sa postojećim stanjem, opasnostima, efektima posledica, tretmanom rizika i odgovorima zajednice na pojavu prirodnih i drugih nesreća, i to:

 • Opis i stanje štićenih vrednosti,
 • Rizici i uzroci koji mogu dovesti do nesreća,
 • Posledice koje mogu nastati usled pojava opasnosti,
 • Utvrđivanje odgovarajuće organizacije i sprovođenja mera prevencije,
 • Procena potreba i mogućnosti u obezbeđenju ljudskih i materijalnih potencijala.

Na osnovu člana 15. Zakona o smanjenju rizika i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) procenu rizika od katastrofa imaju obavezu da izrade i donesu predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava.

Periodičnost pregleda: Procena rizika od katastrofa se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije, odnosno ukoliko se pojavio novi rizik ili se postojeći rizik povećao ili smanjio.

Kaznene odredbe:  Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: ne izradi, donese, odnosno ažurira procenu rizika od katastrofa (član 15)

3.2. Plan zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa:

Plan zaštite i spasavanja izrađuje se na osnovu procene rizika i usvaja najkasnije 90 dana nakon usvajanja procene rizika, a redovno se usklađuje sa izmenama procene rizika.

Plan zaštite i spasavanja je prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama  „Sl.glasnik RS“ br. 87/2018 osnovni planski dokument na osnovu koga se subjekti zaštite i spasavanja organizuju, pripremaju i učestvuju u izvršenju mera i zadataka zaštite i spasavanja ugroženih lica, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Planom zaštite i spasavanja se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja obavezno sadrži sledeće celine:

1) rano upozoravanje i pripravnost (spremnost);

2) mobilizacija i aktiviranje;

3) zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti;

4) mere civilne zaštite;

5) upotreba snaga i subjekata zaštite i spasavanja.

Plan zaštite i spasavanja se primenjuje i u ratnom i vanrednom stanju.

Ko je u obavezi da poseduje : Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade procene rizika od katastrofa. Dakle sve škole i vrtići.

Ko može da izradjuje: Procenu rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja izrađuju privredna društva odnosno druga pravna lica koja imaju ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja i imaju u stalnom radnom odnosu tri zaposlena lica koja poseduju licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja i ispunjavaju organizaciono-tehničke uslove. Licencirana lica za izradu Procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja su nosioci izrade ovih dokumenata, ali u izradi učestvuju zaposleni u privrednom društvo, odnosno članovi stručnog tima, određeni od strane rukovodioca. Stručni tim čine rukovodilac i članovi tima, različitih struka koji mogu najviše pomoći u konsultacijama, pružanju neophodnih informacija i podataka, omogućavanju pristupa dokumentaciji i grafičkim prikazima, kako bi dokumenti bili u potpunosti izrađeni u skladu sa Zakonom, prema zahtevima metodologije

Periodičnost pregleda: Plan zaštite i spasavanja se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi svake treće godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije u skladu sa procenom rizika od katastrofa. Škola treba da vodi računa da je firma koja je radila dokumentaciju ozbiljna jer od te firme očekuje I ažuriranje dokumentacije. Firma može I da se zatvori u medjuvremenu. TAko da treba pronaći ozbiljnu firmu koja duže vreme postoji na tržištu.

Cena: Zavisi od veličine i tipa škole, varira od firme do firme i za oba dokumenta se kreće  u rasponu od 200.000 din. do 400.000 din.

Zakoni koji se odnose na ovu oblast:

 • Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
 • Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
 • Uputsvo o metodologija za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Kaznene odredbe: Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: ne izradi, donese, odnosno ažurira plan zaštite i spasavanja (član 17. stav 7);

Preventivnim i periodičnim ispitivanjima uslova radne okoline proverava se i utvrđuje da li su na radnom mestu u radnoj okolini u školi ili vrtiću primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima.

Ispitivanja obuhvataju:

-mikroklimu (temperatura, brzina strujanja i relativna vlažnost vazduha): Ispitivanje mikroklime vrši se na radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja proces rada, odnosno u kojoj se zaposleni kreću ili zadržavaju duže od dva sata u toku radne smene.

Ispitivanje mikroklime u letnjem periodu vrši se kad je spoljna temperatura iznad 15°C, a u zimskom periodu kad je spoljna temperatura ispod 5°C.

-hemijske štetnosti (gasovi, pare, dimovi i prašine): Ispitivanje hemijskih štetnosti vrši se na radnom mestu u radnoj okolini gde se u tehnološkim i radnim procesima pojavljuju hemijske štetnosti. Ispitivanja hemijskih štetnosti vrši se uzimanjem najmanje jednog uzorka na radnom mestu najbližem izvoru štetnosti.

-fizičke štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja – osim jonizujućih zračenja): Ispitivanje fizičkih štetnosti vrši se na radnom mestu u radnoj okolini gde se pri tehnološkom procesu pojavljuju buka, vibracije i štetna zračenja. Ispitivanje buke, vibracija i štetnih zračenja obuhvata merenje, analizu i upoređivanje izmerenih veličina sa dozvoljenim vrednostima.

-osvetljenost: Ispitivanje osvetljenosti na radnom mestu u radnoj okolini vrši se u skladu sa prihvaćenom metodologijom ispitivanja i merenja osvetljenosti, propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima

-biološke štetnosti

ispitivanje mašina: ako je npr škola kupila cnc mašinu, strug, viljuškar …. ispitivanje je neophodno i veoma bitno.

O izvršenom ispitivanju uslova radne okoline izdaje se stručni nalaz.

Periodičnost pregleda: Preventivna ispitivanja uslova radne okoline obavljaju se u roku od šest meseci od početka rada radnog, odnosno tehnološkog procesa, rekonstrukcije objekta u kom se obavlja radni proces (uređaja za grejanje, ventilaciju ili klimatizaciju, i sl.) ili zamene tehničkih kapaciteta kojima se menjaju uslovi rada.

Periodična ispitivanja uslova radne okoline obavljaju se na radnom mestu u radnoj okolini u roku od tri godine od dana prethodnog ispitivanja.

Zakoni koji se odnose na ovu oblast:

Cena: Cene mnogo zavise od firme do firme tako da Direktor treba da bude dobro informisan. Cene za zimski i letnji pregled se kreću u rasponu od 5.000 din pa do 50.000 din. Cene za pregled mašina se kreću u rasponu od 4.000 pa do 10.000 u zavisnosti od mašine kao i firme koja vrši pregled. Kontaktirajte nas i uporedite našu ponudu sa najboljom ponudom koju ste dobili.

Kaznene odredbe: Inspekcija u slučaju da nemate ovakva ispitivanja može da donese kaznene mere ili da da nalog za ispitivanjem. Posebno su velike kazne ako dodje do povrede lica na mašini koja nije prošla pregled, tako da direktor treba da proveri da li su sve mašine koje se koriste u nastavi prošle pregled.

Kako se prilagoditi promenama zakona, imati legalni video nadzor i svu potrebnu dokumentaciju?

Akt o proceni rizika, tačnije akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je osnovni dokumenat koji mora da ima svaka škola ili vrtić.

Propisan je Zakonom o privatnom obezbedjenju (“Sl. glasnik RS” broj 104/2013 i 42/2015).

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013 , 42/2016 i 87/2018) definisana je obaveza privrednih društava da realizuju procenu rizika kao bazični dokument koji prethodi daljim radnjama kao što su planiranje obezbeđenja sa planom tehničke zaštite, projektovanje, izvođenje, nadzor, servisiranje i održavanja opreme za tehničku zaštitu.

Nije dozvoljena, odnosno nije legalna upotreba tehničkih sistema zaštite (video nadzor, protiv-provalni alarm, sistemi za kontrolu pristupa, biometrija, GPS sistemi za praćenje vozila i drugi) ukoliko isti nisu predviđeni procenom rizika i detaljno obradjeni u planu obezbeđenja. Sistemi fizičke i tehničke zaštite izvedeni i angažovani bez prethodne procene rizika ne mogu imati svoju funkcionalnu primenu jer nisu usaglašeni sa zakonom, a ujedno predstavljaju i rizik po korisnika jer se kroz njih vrši neovlašćeno snimanje, profilisanje i prikupljanje podataka o zaposlenim, klijentima, posetiocima i trećim licima.

Dakle svaka škola će morati da poseduje:

 • Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i  poslovanja
 • Plan Tehničke zaštite.
 • Projekat Tehničkog obezbedjenja
 • Nadzor
 • Ugovor o održavanju video nadzora

 

.

 1. Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i  poslovanja:

Akt o proceni rizika je početni i krovni dokumenat koje može da izradi lice sa odgovarajućom licencom. Ovaj dokumenat se obnavlja na tri godine u slučaju da je škola renovirana, dogradjena ili ako su se promenile neke druge okolnosti.

Aktom o proceni rizika se vrši kategorizacija škole. Većina škola će biti smeštena u treću kategoriju.

U Aktu o proceni rizika se razmatra  zemljište na kojem se nalazi škola, procenjuje verovatnoća da dodje do klizišta ili poplave, takodje se razmatra način grejanja škole i uticaj načina grejanja na bezbednost škole, analiziraju se dosadašnji bezbedonosti problemi koji su se dešavali u školi, provable, kradje… Takodje se procenjuje  da li je školi potreban alarmni sistem, video nadzor, broj potrebnih kamera video nadzora, potrebna mehanička zaštita, zaštita internet mreže …

Ovaj dokumenat je uopšten i u njemu se ne specificira tip alarmnog sistema ili tip kamera koji će biti korišćen već se samo nabrajaju sistemi zaštite koji su potrebni školi ili vrtiću. Detalji su ostavljeni sledećem dokumentu koji je takodje potreban i koji razradjuje Akt o proceni rizika, a to je: Plan tehničke zaštite.

 

 

 

 1. Plan tehničke zaštite :

Plan tehničke zaštite je dokumenat koji se pravi na osnovu Akta o proceni rizika. Može da ga napravi lice sa odgovarajaćom licencom.

Ovaj dokumenat razradjuje akt o proceni rizika tako što se navodi koji model kamera i dvr-a će se koristiti, koja tip alarmne centrale će biti postavljen, koji tipovi senzora. Svaka ugradjena komponenta: kamera, dvr, alarmna centrala mora da ima sertifikat koji se prilaže u ovom dokumentu.

 

 1. Projekat tehničkog obezbedjenja :

Podrazumeva projekat video nadzora, alarmnog ili protiv provalnog Sistema.

 

 1. Montaža i puštanje u rad:

Video nadzor treba da bude realizovan u skladu sa Planom tehničke zaštite koji je predvidjen u Aktu o proceni rizika.

Može se postaviti samo oprema koja ima sertifikat tj. mora birti u skladu sa pravilnikom o izboru tehničke opreme. Ne mogu se postavljati bilo kakve kamere. Savet je da pre izbora kamera škola testira sve tipove kamera koje vam firma nudi. Obavezno testirajte snimak kamere u noćnim uslovima.  Drugi savet je da kamere imaju detekciju prisustva osobe, ne samo detekciju pokreta što će olakšati pretraživanje dugačkih snimaka. Kamere treba da imaju mogućnost snimanja samo kada se desi pokret kako bi ste izbegli čuvanje velikih fajlova I smanjili protok podataka kroz mrežu.

Kako bi škola prošla što povoljnije sadržaj Akta o proceni rizika i Plana tehničke zaštite je potrebno prilagoditi postojećem stanju u školi u što je moguće većoj meri. Stare analogne kamere ne mogu dobiti sertifikat i moraju se zameniti jer ne mogu biti predvidjene Planom tehničke zaštite. Obratite pažnju da nove kamere imaju odgovarajuće sertifikate koji će biti navedeni u:  Planu tehničke zaštite.

Stare analogne kamere je najeftinije izameniti AHD kamerama koje imaju sertifikate a koriste već postojeće  koaksijalne kablove. Drugim rečima deo starog video nadzora možete nastaviti da koristite. AHD sistem predstavlja idealno rešenje kod zamene postojećeg starog analognog sistema. Zamenite stare analogne kamere novim neuporedivo boljim digitalnim AHD kamerama, ali zadržiti postojeće koaksijalne kablove i uštedite na radovima kod skidanja i postavljanja kablova kao i na ceni novih kablova. Ako i odlučite da postavite potpuno nov sistem sa digitalnim IP kamerama, naš savet je da zadržite instalaciju sa koaksijalnim kablovima,  zamenite stare kamere  novim AHD kamerama i povećate ukupnu pokrivenost u školi ili vrtiću.

Sledeći savet je da se pre postavljanja kamera cela škola pokrije internet mrežom, tj. da se izvrši strukturno kabliranje kvalitetnim utp kablovima. Ista mreža treba da omogući internet u svim učionicama škole I da omogući postavljanje IP kamera.

Video nadzor može ugraditi samo lice koje ima odgovarajuću licencu. Nakon puštanja u rad video nadzora koji je uradjen na osnovu Plana tehničke zaštite lice koje je ugradilo video nadzor nosi dokumentaciju o video nadzoru u policiju.

 

 1. Nadzor nad montiranom tehničkom zaštitom: Nadzor koji vrši licencirana firma utvrdjuje da li je montaža izvršena u skladu sa projektom. Ne može biti angažovana ista firma koja je ugradila video nadzor.

 

 

 1. Ugovor o održavanju video nadzora:

Ugovor o održavanju video nadzora se potpisuje sa licem koje ima odgovarajuću licencu.

Ugovorom se lice obavezuje da jednom godišnje dodje, pregleda sistem i dokumentaciju odnese u policiju. Nešto slično kao tehnički pregled kod automobila. U slučaju kvara to lice je dužno da se pojavi u razumnom roku 2-3 dana i da kvar odkloni. Ako se je npr. pokvarila kamera kojoj je istekla garancija škola ili vrtić je obavezna da kupe novu. Firma sa kojom je škola/vrtić potpisala ugovor o održavanju naplaćuje dolazak i odklanjanje kvara.

Škola je dužna da čuva bezbedno kopije svih snimaka za poslednjih 10 godina. Zbog veličine snimka savet je da IP kamere snimaju samo onda kada je detektovan pokret.

Sve tri licence su posebne: licenca za pisanje  akta o proceni rizika, licenca za pisanje plana tehničke zaštite kao i licenca za montažu i održavanje video nadzora. Preporuka je da uzmete firmu koja školi može pružiti kompletnu uslugu i ostvarite popust.

U dogovoru sa firmom koja školi obezbedjuje dokumentaciju treba voditi računa da se ispoštuje zakonska forma ali da se školi ne nametnu troškovi koje ne može ispuniti.

 

Cena:

Ukupna cena za svu dokumentaciju se kreće od 1.500 e do 3.000 e.  Dokumentaciju obuhvata:

-Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i  poslovanja,

-Plan tehničke zaštite ,

-Projekat tehničkog obezbedjenja i

-Nadzor

 

Cena kvalitetnih unutrašnji IP kamera iznosi oko 100e, a spoljašnjih IP kamera oko 150e. Pre kupovine ih detaljno testirajte. Preporučene marke su: HikVison i Dahua.

Cena alarmnog Sistema je oko 500e. Preporučena marka za alarm je: Paradox.

 

Zakoni koji se odnose na ovu oblast:

 • Zakonom o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013 , 42/2016 i 87/2018)

Kaznene odredbe:

 • Kontrolisanje liftova ukoliko škola poseduje lift

Kontrolisanje lifta vrši odgovarajuća licencirana firma. Morate imati potpisan ugovor sa firmom čak i ako ne koristite lift.

Želite besplatan savet?

Želite da uporedite ponudu koju ste dobili od nekog drugog sa našom?

Kontaktirajte nas i mi ćemo Vam odgovoriti na bilo koje pitanje.